Visienota Blijspel of Tragedie
Download hier de integrale brochureVisienota Blijspel of Tragedie

Lees hier de korte samenvatting
De Vlaamse cultuur- en gemeenschapscentra, hier verder genoemd de cultuurcentra, zijn al meer dan veertig jaar cruciale schakels in het lokaal én bovenlokaal cultuurbeleid. Ze voorzien de spreiding van de kunsten én geven een plek aan het lokale cultuurleven. Maar wat brengen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018? Zorgt een nieuw bestuur ook voor verschuivingen in het lokale cultuurbeleid?

Sinds 2016 worden de subsidies voor lokaal cultuurbeleid vanuit Vlaanderen doorgestort naar de gemeenten. Zij kunnen deze middelen naar eigen goeddunken inzetten. Daar valt wat voor te zeggen: een lokale overheid weet immers het beste waar haar bewoners nood aan hebben. Maar welke middelen worden nog ingezet voor cultuur? Wordt de toekomst voor de cultuurcentra een blijspel of eerder een tragedie? Tot op heden zijn de gevolgen beperkt gebleven. In deze legislatuur zit immers alles nog vast in de meerjarenplannen. Maar wat nadien? Dat is voor veel cultuurcentra een groot vraagteken.

De VVC, de Vereniging Vlaamse  Cultuur- en gemeenschapscentra, kijkt positief naar de toekomst, maar roept de lokale besturen ook op om blijvend in te zetten op cultuurbeleid. Gaat dit over centen? Natuurlijk, maar nog veel meer over inhoud, vertrouwen en dialoog. Over een cultuurvisie die verder reikt dan de volgende verkiezingen.

De cultuurcentra overstijgen steeds meer de rol van zalencomplex voor kunstproducties en verenigingen. Ze zoeken actief naar samenwerking, verbreding en verdieping. Steeds vaker ook verlaten ze de vertrouwde schouwburg en trekken ze naar buiten of omgekeerd: halen ze de wereld binnen. Deze nieuwe allianties kunnen de cultuurcentra herbestemmen tot lokale creatieve hotspots.

Cultuurcentra nemen ook een rol op in de ondersteuning van kunstenaars die binnen de overbevraagde kunsthuizen geen plek meer vinden of zetten zelf creaties op poten. Ze zijn ook initiator, medebedenker, coproducent, katalysator en steunpilaar op artistiek, technisch en financieel vlak. Zo vormen ze een knooppunt in zowel een lokaal als een bovenlokaal kunst- en cultuurnetwerk. Willen ze deze ambities verder exploreren? Graag! Kunnen ze dat? Dat is nog maar de vraag nu behalve de financiering vanuit Vlaanderen ook de provinciale dienstverlening en subsidies worden herbestemd.

Dit vraagt van de cultuurcentra ook een andere, meer open en geëngageerde manier van werken, uitgaande van zowel de specifieke kennis in huis als van de lokale noden. Een permanente dialoog in vertrouwen is daarbij nodig, of meer nog: een charter met de lokale overheid. Een charter waarin het cultuurcentrum een mandaat vraagt om zelf inhoudelijke en financiële keuzes te maken, hierin bijgestaan door raden van bestuur die zijn versterkt met experts op zakelijk en artistiek vlak. Het is op die manier dat zich een lokaal gedragen cultuurbeleid kan ontwikkelen.

Op vlak van regionale samenwerking vormt cultuurspreiding de grootste uitdaging voor de toekomst. Wie de programmabrochures van de cultuurcentra doorbladert, ziet regelmatig dezelfde namen terugkomen. Een gevolg van lokale programma’s die allen het evenwicht zoeken tussen kwaliteit en publieksbereik. Meer overleg en afstemming hierover tussen cultuurcentra kan dit oplossen. Regionaal moet ook meer ingezet worden op gezamenlijke communicatie, kennisdeling, financiële afstemming en talentontwikkeling. Vanuit de cultuurcentra wordt hiervoor met veel belangstelling uitgekeken naar het regiodecreet dat momenteel op Vlaams niveau wordt vormgegeven.

Een gedegen lokaal en regionaal cultuurbeleid vraagt om dialoog én een visie op lange termijn. Met Hallo? Cultuur! lanceert de VVC daarom een positieve campagne om die dialoog naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op gang te brengen. Op deze website vind je heel wat informatie, inspiratie en instrumenten om het gesprek met jouw cultuurcentrum aan te gaan.

Maak er gebruik van en kies voor cultuur in 2018!

Download hier de integrale brochureVisienota Blijspel of Tragedie

Share this Page: